Spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o. je prevádzkovateľom centrálneho systému výroby a distribúcie tepla v meste Hnúšťa. Svoje pôsobenie v meste začala v októbri 2007 prenájmom mestského majetku súvisiaceho s výrobou a distribúciou tepla. Nájomná zmluva bola uzatvorená na základe výberového konania a následného schválenia Mestským zastupiteľstvom Hnúšťa.

Spoločnosť prevzala výrobu a distribúciu tepla vo všetkých mestských obytných zónach. Cieľom spolupráce s mestom Hnúšťa bolo zabezpečenie komplexnej modernizácie systému výroby a distribúcie tepla, zníženie a stabilizácie cien tepla.

Kontrola mesta nad podnikaním spoločnosti s majetkom mesta je zabezpečená zriadením Dozornej rady spoločnosti, v ktorej majú zástupcovia mesta delegovaní Mestským zastupiteľstvom väčšinu.

Okrem modernizácie systému vykurovania v meste si spoločnosť vytýčila za cieľ aj jeho rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Základným cieľom je diverzifikácia palivovej základne, najmä v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.